ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi Công ty TNHH ODDJOB và Người Dùng giao kết các điều khoản cụ thể của việc cung cấp và sử dụng sản giao dịch TMĐT cho dịch vụ giáo dục trực tuyến thông qua Ứng dụng Odd Job, thì hai bên cũng đồng ý rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với những quyền và nghĩa vụ của mỗi bên sau đây.

ĐIỀU 1. GIỚI THIỆU

1.1 Ứng dụng ODDJOB là ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn Giao Dịch Thương Mại Điện Tử (“TMĐT”) trong ngành cung ứng Thợ Dịch Vụ do Công ty TNHH ODDJOB thực hiện hoạt động và vận hành. Ứng dụng kết nối các Thợ Dịch Vụ với Người có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ. Trước khi sử dụng Ứng dụng ODDJOB hoặc tạo Tài khoản ODDJOB (“Tài khoản”), vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây để hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình đối với ODDJOB và các công ty thành viên liên quan (sau đây được gọi riêng là “ODDJOB”, gọi chung là “chúng tôi”, “của chúng tôi”).

1.2 Ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) là Ứng dụng “Odd Job”, do Công ty TNHH ODDJOB (“Công Ty”) xây dựng và vận hành nhằm cung cấp dịch vụ trung gian kết nối Thợ cung cấp Dịch Vụ (“Thợ”) và Người sử dụng Dịch Vụ (“Khách hàng”) khi cần sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và thay thế trang thiết bị trong gia đình, văn phòng, Khách hàng có thêm phương thức để nhanh chóng tìm kiếm các đối tượng có khả năng cung ứng những Dịch vụ này thông qua nền tảng công nghệ.

1.3 Ứng dụng Odd Job hợp tác với nhiều Thợ chất lượng, có chuyên môn tay nghề và các trang thiết bị phù hợp để thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng.

1.4 Việc cung cấp dịch vụ của Thợ sẽ do Thợ thực hiện, tự chịu trách nhiệm và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

1.5 Người Dùng sử dụng Ứng dụng Odd Job (Thợ và Khách hàng) là các cá nhân, tổ chức có nhu cầu cung ứng và sử dụng Thợ Dịch Vụ được Công Ty chính thức công nhận khi đăng ký Người Dùng và được phép sử dụng các dịch vụ do Ứng dụng Odd Job và các bên liên quan cung cấp.

1.6 Các Thợ đăng ký cung ứng Dịch vụ trên Ứng dụng Odd Job phải thông qua việc kiểm tra, giám sát của Công Ty trước khi trở thành Thợ Dịch Vụ để đáp ứng các yêu cầu về tay nghề, lý lịch, thông tin để đảm bảo sự phục vụ cho Khách hàng.

1.7 ODDJOB bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngừng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng ODDJOB hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào vào bất cứ thời điểm nào theo quy định pháp luật. ODDJOB không chịu trách nhiệm đối với việc phát sinh các Dịch Vụ hoặc tính năng của Dịch Vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng, ODDJOB có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của bạn đối với một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng ODDJOB mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

1.8 Việc tiếp cận và sử dụng các Dịch Vụ của bạn đã cấu thành sự chấp nhận và chịu sự ràng buộc của các Điều khoản này, sự ràng buộc này sẽ thiết lập mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và ODDJOB. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản này, bạn sẽ không có quyền truy cập hoặc sử dụng các Dịch Vụ. Các Điều khoản này sẽ thay thế cho các thỏa thuận hoặc hợp đồng trước đây của bạn, ODDJOB có thể ngay lập tức chấm dứt các Điều khoản này hoặc bất kỳ Dịch Vụ nào liên quan đến bạn, hoặc nói chung là ngừng cung cấp hoặc từ chối quyền truy cập đến các Dịch Vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

ĐIỀU 2. ĐỊNH NGHĨA

 • Ứng dụng Odd Job: là ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử do Công ty TNHH ODDJOB thực hiện hoạt động và vận hành, là ứng dụng dành cho Khách hàng trong việc tìm kiếm Thợ để sửa chữa, cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

 • Công Ty: có nghĩa là Công ty TNHH ODDJOB.

 • Ban Quản lý Ứng dụng: là bộ phận nhân sự của Công Ty, thay mặt Công Ty chịu trách nhiệm quản lý những hoạt động có liên quan đến Ứng dụng Odd Job.

 • Tài Khoản có nghĩa là tài khoản mà Người Dùng đăng ký để truy cập Ứng dụng Odd Job.

 • Thợ Cung Cấp Dịch Vụ (“Thợ”): là cá nhân hoặc pháp nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ trên Ứng dụng Odd Job. Thợ đăng ký cung cấp dịch vụ bằng việc đăng ký Tài Khoản tại Ứng dụng Odd Job – Thợ và Công Ty xét duyệt trước khi tham gia cung ứng Dịch vụ cho Khách hàng.

 • Ứng dụng Odd Job – Thợ: là ứng dụng dành cho Thợ trong việc đăng ký và quản lý Tài Khoản Thợ và kết nối cung cấp Dịch vụ với Khách hàng.

 • Khách hàng: là cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Thợ được cung ứng trên Ứng dụng Odd Job. Khách hàng bắt buộc đăng ký tài khoản để sử dụng Ứng dụng Odd Job.

 • Ứng dụng Odd Job: là ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử do Công ty TNHH ODDJOB thực hiện hoạt động và vận hành, là ứng dụng dành cho Khách hàng trong việc tìm kiếm Thợ để sửa chữa, cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

 • Người Dùng là Thợ và Khách hàng.

 • Dịch vụ là các dịch vụ do Thợ cung cấp.

 • Giá là chi phí mà Thợ đưa ra để Khách hàng xem xét và thanh toán khi sử dụng Dịch vụ của Thợ.

 • Phí Dịch Vụ TMĐT: có nghĩa là khoản phí để sử dụng Dịch Vụ TMĐT do Công Ty thu và được tính theo tỷ lệ % của Giá đã được Khách hàng thanh toán cho Thợ theo quy định của Ứng dụng Odd Job.

 • Thông Tin Cá Nhân: có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không đúng, về một cá nhân, một pháp nhân, có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và những thông tin khác mà Công Ty có hoặc có thể có quyền truy cập. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên, giới tính, ngôn ngữ, hình ảnh, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ e-mail, chứng chỉ chuyên môn, và các thông tin khác của một cá nhân hoặc Tên Công ty (theo Giấy ĐKKD), Mã số ĐKKD, ngày cấp Giấy ĐKKD, địa chỉ trụ sở, Số điện thoại đi động, Địa chỉ email, và, khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng một cá nhân hoặc một pháp nhân.

 • Thiết Bị Di Động: có nghĩa là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác.

 • Điều Khoản Sử Dụng: có nghĩa là tài liệu “Điều khoản sử dụng Người Dùng của Ứng dụng Odd Job được giao kết giữa Công Ty và Người Dùng nhằm điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên liên quan đến việc Người Dùng sử dụng Ứng dụng Odd Job do Công Ty quản lý.

ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

3.1 Giá thanh toán

 • Ứng dụng Odd Job cung cấp trung gian các Dịch vụ cung ứng bởi Thợ và đáp ứng nhu cầu của Khách hàng. Ứng dụng Odd Job không tham gia vào quá trình thanh toán Giá giữa Người Dùng.

 • Khách hàng sẽ tự thoản thuận với Thợ để thanh toán trực tiếp cho Thợ mà không thông qua Ứng dụng Odd Job.

3.2 Phí Dịch vụ TMĐT

 • Ứng dụng Odd Job chưa thu phí dịch vụ TMĐT (% trên số tiền Khách hàng thanh toán cho Thợ).

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI DÙNG

4.1 Quyền và Nghĩa vụ của Thợ

 • Thợ có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân khi đăng ký sử dụng Ứng dụng Odd Job – Thợ, như sau:

  • Đối với cá nhân: Họ và tên (trên CMND), Số CMND, Địa chỉ (trên CMND), Số điện thoại đi động, Địa chỉ email… và các thông tin khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

  • Đối với Pháp Nhân: Tên Công ty (theo Giấy ĐKKD), Mã số ĐKKD, ngày cấp Giấy ĐKKD, địa chỉ trụ sở, Số điện thoại đi động, Địa chỉ email… và các thông tin khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

 • Thợ đảm bảo các thông tin cung cấp là chính xác, đầy đủ và cần thiết để sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp Công Ty phát hiện, nhận thấy các thông tin là không đúng, không chính xác thì có quyền đơn phương chấm dứt việc cho phép Thợ tiếp tục sử dụng Ứng dụng Odd Job – Thợ, không phụ thuộc vào có hay không có thông báo.

 • Công Ty bảo lưu quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi Quy chế hoạt động, chính sách của Công Ty, Điều khoản sử dụng dành cho Thợ và các văn bản trên liên kết điều chỉnh các điều khoản và điều kiện tại Quy chế hoạt động, chính sách của Công Ty, Điều khoản sử dụng dành cho Thợ tại bất cứ thời điểm nào Công Ty cho là phù hợp. Những điều chỉnh, thay đổi và sửa đổi nói trên sẽ có thông báo cập nhập cho Người Dùng trước 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Thợ đồng ý rằng sẽ có trách nhiệm kiểm tra các phiên bản cập nhập của các bản sửa đổi và việc tiếp tục sử dụng Ứng dụng Odd Job – Thợ sau khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy, bất kể là việc xem xét các sửa đổi này hay chưa sẽ được hiểu Thợ là chấp nhận và đồng ý với những thay đổi đó sau khi hết thời hạn thông báo theo quy định.

 • Thợ cam đoan, đảm bảo và đồng ý có đủ năng lực, kiến thức, chuyên môn bằng cấp (nếu có) hay điều kiện kinh doanh theo quy định về Dịch vụ đã đăng ký cung cấp tại Ứng dụng Odd Job – Thợ.

 • Thợ sở hữu, hoặc có quyền sử dụng hợp pháp để sử dụng các trang thiết bị công cụ khi tiếp nhận các Dịch vụ từ Khách hàng, đảm bảo các trang thiết bị, công cụ đang trong tình trạng vận hành tốt và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

 • Thợ chịu trách nhiệm với bất kỳ và mọi khiếu nại, phán quyết, nghĩa vụ phát sinh từ tai nạn, tổn thất hay thiệt hại nào bao gồm và không giới hạn các thương tích, tư vong, thiệt hại về tài sản hoặc các cáo buộc pháp lý trong quá trình cung ứng Dịch vụ.

 • Thợ chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về của bản thân đăng tải trên Ứng dụng Odd Job – Thợ;

 • Thợ có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Thợ vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi bạn sử dụng sản phẩm Ứng dụng Odd Job này.

 • Thợ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự khi Thợ không đáp ứng đủ điều kiện bắt buộc trong cung ứng Dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc có hành vi vi phạm pháp luật..

 • Thợ cam đoan chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích hợp pháp, phù hợp, không dùng Ứng dụng để gửi hoặc lưu trữ bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, có dấu hiệu vi phạm pháp luật nào.

 • Thợ có quyền sử dụng Ứng dụng Odd Job – Thợ vì mục đích sử dụng hợp pháp, hợp lý, không dùng để (i) gửi thư rác, spam (ii) gửi hoặc lưu trữ tài liệu xâm phạm, khiêu dâm, đe dọa, bôi nhọ, xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tài liệu trái pháp luật hoặc mang tính nguy hại không giới hạn như tài liệu có hại cho trẻ em, xâm phạm quyền riêng tư của bên thứ ba (iii) gửi, phát tán tài liệu có chứa mã độc, trojan, virus, sâu máy tính, đoạn mã, tập tin, thông điệp, chương tình máy tính độc hại (iv) gây cản trợ hoặc phá vỡ tính vẹn toàn hoặc hiệu suất của Ứng dụng hoặc hệ thống mạng lưới liên quan đến Ứng dụng Odd Job – Thợ (iv) hành vi lừa đảo, giả danh, gây nhầm lẫn về mối quan hệ, hồ sơ pháp lý, nhận dạng thông tin của Thợ với cá nhân hoặc tổ chức (iii) thực hiện các hành vi gây tổn hại tới uy tín, thương hiệu, danh dự của Công Ty, của Khách hàng.

 • Thợ cung cấp thông tin về tình hình cung ứng dịch vụ của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

 • Thợ có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Thợ phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Công Ty sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

 • Thợ đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về bản quyền, giao dịch, giao dịch tài sản và các vấn đề khác mà pháp luật đã quy định.

 • Thợ cam đoan tôn trọng và không có các hành vi làm tổn hại tới Dịch vụ, Ứng dụng Odd Job – Thợ của Công Ty, hoạt động bình thường của mạng lưới Ứng dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

 • Thợ cam đoan và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty đối với Ứng dụng Odd Job – Thợ và các sản phẩm khác của Công Ty, không sao chép, phân phối các sản phẩm trí tuệ của Công Ty mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty.

 • Tự có trách nhiệm bảo toàn và bảo mật tài khoản của mình, đồng ý cung cấp các bằng chứng về nhận dạng khi Công Ty có đề nghị và yêu cầu hợp lý.

 • Thợ đồng ý sẽ thông báo ngay cho Công Ty về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào.

 • Thợ phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong Điều khoản sử dụng dành cho Thợ, Điều khoản sử dụng chung, Quy chế hoạt động của Ứng dụng. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Công Ty sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Thợ đối các sản phẩm của Công Ty và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp hợp pháp.

 • Thợ có trách nhiệm đối với cách hành vi và/hoặc sai sót và/hoặc bất kỳ hành động phi pháp của bất kỳ Dịch vụ do Thợ cung cấp tới Khách hàng và Công Ty không có trách nhiệm, hay có nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành vi của Thợ.

 • Thợ tự chịu trách nhiệm với tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí hoặc các chi phí khác theo quy định của pháp luật hiện hành, ấn định dưới bất kỳ hình thức nào, có hiệu lực áp dụng tại bất kỳ thời điểm nào.

 • Thợ và Công Ty cùng phối hợp, tạo điều kiện và hỗ trợ nhau trong việc yêu cầu hoặc xác minh bất kỳ các vấn đề liên quan tới thuế, phí, lệ phí, giảm giá, khấu trừ thuế, nộp thêm hoặc hoàn lại của bất kỳ khoản thuế nào liên quan tới các Dịch vụ được cung ứng của Ứng dụng Công Ty để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của các bên.

 • Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

4.2 Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng

 • Khách hàng có trách nhiệm cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến bản thân khi đăng ký sử dụng ứng dụng: Họ và tên, chứng minh nhân dân, giới tính, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, email, số điện thoại, phương thức thanh toán lựa chọn.

 • Khách hàng chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề thuộc về bản quyền nội dung, hình ảnh, thông tin cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin về của bản thân đăng tải trên Ứng dụng Odd Job;

 • Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Khách hàng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Công Ty sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

 • Khách hàng đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và các bên liên quan về bản quyền, giao dịch, giao dịch tài sản và các vấn đề khác mà pháp luật đã quy định.

 • Khách hàng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Công Ty về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Khách hàng cũng bảo đảm rằng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

 • Khách hàng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong Điều khoản sử dụng, Quy chế hoạt động của Ứng dụng. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Công Ty sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của Công Ty và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp hợp pháp.

 • Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ ỨNG DỤNG ODD JOB

5.1 Quyền của Ban quản lý Ứng dụng Odd Job

 • Ban hành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc áp dụng cho Người Dùng, người dùng tham gia Ứng dụng Odd Job;

 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh Người Dùng cung cấp thông tin cho Ứng dụng Odd Job không chính xác, sai lệch, không đầy đủ theo quy định của Quy chế này hoặc theo quy định của pháp luật hoặc vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban Quản lý Ứng dụng có quyền kiểm tra, giám sát và yêu cầu Người Dùng cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh cho thông tin đã cung cấp hoặc từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Người Dùng;

 • Ban Quản lý Ứng dụng có thể chấm dứt quyền Người Dùng và quyền sử dụng một hoặc tất cả các Dịch Vụ của Người Dùng trong trường hợp Người Dùng vi phạm các Quy chế của Ứng dụng Odd Job/ Công Ty hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Ứng dụng Odd Job;

 • Ban Quản lý Ứng dụng có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của Người Dùng nếu Ban Quản lý Ứng dụng phát hiện Người Dùng có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Người Dùng khác của Ứng dung Odd Job, có hành vi vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền Người Dùng và quyền sử dụng Dịch Vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của Người Dùng được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt;

 • Ban Quản lý Ứng dụng/ Công Ty giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung của Ứng dụng Odd Job theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công Ty. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên mà không được phép bởi Công Ty

 • Ban Quản lý Ứng dụng giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho Người Dùng theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Ban Quản lý Ứng dụng/ Công Ty và sẽ báo trước cho Người Dùng ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng.

5.2 Nghĩa vụ của Ban quản lý Ứng dụng Odd Job

 • Đăng ký thiết lập Ứng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và công bố các thông dụng tin đã đăng ký trên Ứng dụng Odd Job;

 • Xây dựng và công bố công khai trên Ứng dụng Odd Job về quy chế hoạt động của dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế trên Ứng dụng Odd Job;

 • Xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Người Dùng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP;

 • Xây dựng và công bố công khai trên Ứng dụng cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa các bên liên quan đến giao dịch được thực hiện trên ứng dụng;

 • Xây dựng và công bố chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Người Dùng;

 • Thẩm tra và xác thực thông tin đăng ký tham gia cung ứng dịch vụ trên Ứng dụng Odd Job;

 • Xây dựng, nâng cấp và phát triển hoạt động Ứng dụng Odd Job để phục vụ tốt hơn nhu cầu của Người Dùng;

 • Chịu trách nhiệm xây dựng ứng dụng bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động ứng dụng trong điều kiện và phạm vi cho phép;

 • Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Người Dùng tham gia và người sử dụng trên ứng dụng

 • Lưu giữ thông tin đăng ký của các Người Dùng ngay từ ngày đăng ký tham gia ứng dụng và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

 • Mọi thay đổi của Quy chế hoạt động Ứng dụng Odd Job sẽ dược thông báo cho Người Dùng ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó.

 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Người Dùng. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

 • Xây dựng và xử lý kịp thời với các hành vi xâm phạm quyền lợi người dùng trong giao dịch thực hiện qua ứng dụng

 • Phối hợp và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên ứng dụng

 • Duy trì hoạt động bình thường của Ứng dụng Odd Job và nhanh chóng khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan Nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... nằm ngoài khả năng kiểm soát thì Công Ty không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm và không giới hạn các quy định về thương mại điện tử.

ĐIỀU 6. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người Dùng vào chất lượng dịch vụ của Ứng dụng Odd Job và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Người Dùng gửi khiếu nại đến email: support@oddjob.vn hoặc địa chỉ Ban quản lý Ứng dụng: Khu căn hộ thương mại (Shophouse) T1-A01.01, Tầng 1, Tháp T1, Số 35/12 Đường Bế Văn Cấm, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 • Bước 2: Ban quản lý Ứng dụng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người Dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì Ban quản lý Ứng dụng sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người Dùng để giải quyết tranh chấp đó.

 • Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Ban quản lý Ứng dụng thì Ban quản lý Ứng dụng sẽ yêu cầu Người Dùng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

 • Người Dùng gửi khiếu nại tại địa chỉ:
  CÔNG TY TNHH ODDJOB
  Số ĐKKD 0316265764 do Sở KHĐT TP. HCM cấp ngày 12/05/2020
  Hotline: +84 28 3535 4030
  Zalo: +84 777 35 4030
  Email: support@oddjob.vn
  Trụ sở:
  VP A3a.23, tầng 4, Millennium Masteri, số 132 Bến Vân Đồn, Phường 06, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Thời hạn xử lý: Trong vòng 07 ngày, khiếu nại sẽ được xử lý và thông báo cho cho các bên liên quan.

 • Ban quản lý Ứng dụng tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Người Dùng. Vì vậy, đề nghị Thợ đăng tin trên Ứng dụng Odd Job và Khách hàng yêu cầu Dịch vụ cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 • Các bên bao gồm Ban quản lý Ứng dụng và Người Dùng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Người Dùng cần có trách nhiệm cung cấp chứng cứ chứng minh, hồ sơ pháp lý (nếu có), các thông tin liên quan đến sự việc tranh chấp. Ban quản lý Ứng dụng sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Người Dùng nếu được yêu cầu.

 • Tùy theo mức độ vi phạm của Người Dùng, Ban quản lý Ứng dụng sẽ quyết định việc gỡ bỏ toàn bộ thông tin đã đăng của Người Dùng hoặc chấm dứt quyền sử dụng tài khoản của Người Dùng

 • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên là Thợ và Khách hàng, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.

ĐIỀU 7. BẤT KHẢ KHÁNG

7.1 Trường hợp bất khả kháng là các trường hợp xảy ra không lường trước được và ngoài tầm kiểm soát của một Bên, như thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt, bão, động đất hay các hiện tượng tự nhiên gây nguy hại, dịch bệnh, chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh, sự thay đổi của pháp luật, điều ước quốc tế, các hiệp định quốc tế, đình công, bãi công, hoặc biểu tình, sự tắc nghẽn mạng lưới internet trên diện rộng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của Thoả Thuận này.

7.2 Hai bên không phải chịu bất kỳ một trách nhiệm nào nếu xảy ra các sự kiện theo Điều 7.1.

ĐIỀU 8. QUYỀN RIÊNG TƯ

Người Dùng đồng ý hiểu rằng trong quá trình sử dụng Ứng Dụng Odd Job, Người Dùng có thể sẽ được nhận tiết lộ các thông tin và các dữ liệu từ Công Ty và/hoặc đơn vị liên kết của Công Ty (“Thông tin bảo mật”), Thông tin bảo mật bao gồm và không giới hạn các dịch vụ, sản phẩm, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tiếp thị, quảng bá, dữ liệu phần mềm, cookies, dữ liệu khách hàng, thông tin cá nhân, thông tin thu thập từ các hoạt động internet và các hoạt động khác phát sinh khi sử dụng Dịch vụ một cách gián tiếp hoặc trực tiếp.

Người Dùng đồng ý, hiểu và đảm bảo rằng Người Dùng chỉ sử dụng các thông tin bảo mật này để thực hiện Dịch vụ trong phạm vi Ứng Dụng Odd Job và sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào hay sử dụng thông tin bảo mật vào các mục đích khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty hoặc trái pháp luật.

Người Dùng đồng ý và tuân thủ Chính Sách bảo mật thông tin do Công Ty ban hành và chịu các chế tài áp dụng nếu xảy ra hành vi vi phạm Chính sách này.

Nghĩa vụ bảo mật thông tin không áp dụng trong trường hợp:

(i) Đã được công bố, công khai rộng rãi mà không phải do lỗi của bên nhận thông tin

(ii) Đã thuộc sở hữu của bên nhận thông tin vào thời điểm tiếp nhận thông tin

(iii) Đã nhận được từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ các thông tin đó;

(iv) Phải tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

9.1 Ứng dụng Odd Job trao cho Người Dùng quyền phù hợp để truy cập và sử dụng các Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ này. Tất cả các nội dung, thương hiệu, nhãn hiệu Dịch Vụ, tên thương mại, biểu tượng và tài sản sở hữu trí tuệ khác độc quyền (“Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ”) hiển thị trên Ứng dụng Odd Job đều thuộc sở hữu của Công Ty và bên sở hữu thứ ba (nếu có). Không một bên nào truy cập vào ODDJOB được cấp quyền hoặc cấp phép trực tiếp hoặc gián tiếp để sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ nào, cũng như không một bên nào truy cập vào Ứng dụng Odd Job được phép truy đòi bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào liên quan đến Tài Sản Sở Hữu Trí Tuệ. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch Vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu Dịch Vụ hoặc bất cứ quy định pháp luật nào khác bảo vệ Dịch Vụ, mạng lưới Ứng dụng Odd Job và các nội dung liên quan của Ứng dụng Odd Job. Bạn đồng ý không được phép sao chép, phát tán, tái bản chuyển giao, công bố công khai, thực hiện công khai, sửa đổi, phỏng tác, cho thuê, bán hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh của bất cứ phần nào thuộc Dịch Vụ, mạng lưới Ứng dụng Odd Job và nội dung liên quan của Ứng dụng Odd Job. Bạn không được nhân bản hoặc chỉnh sửa bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ nội dung của mạng lưới Ứng dụng ODDJOB trên bất kỳ máy chủ hoặc như là một phần của bất kỳ website hoặc Ứng dụng nào khác mà chưa nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Ứng dụng Odd Job. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, chương trình do thám hay bất kỳ thiết bị tự động hoặc phương thức thủ công nào để theo dõi hoặc sao chép nội dung của Ứng dụng Odd Job khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ứng dụng Odd Job (sự chấp thuận này được xem như áp dụng cho các công cụ tìm kiếm cơ bản trên các website tìm kiếm trên mạng kết nối người dùng trực tiếp trên website đó).

9.2 Ứng dụng Odd Job cho phép kết nối từ website Người Dùng đến Ứng dụng Odd Job, với điều kiện website của Người Dùng không được hiểu là bất kỳ việc xác nhận hoặc liên quan nào đến Ứng dụng Odd Job. Bạn thừa nhận rằng Ứng dụng Odd Job có toàn quyền ngừng cung cấp Dịch Vụ, dù một phần hay toàn bộ, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.

ĐIỀU 10. CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG BÊN THỨ BA

Các Dịch Vụ có thể được cung cấp hoặc truy cập liên quan đến các Dịch Vụ và nội dung của bên thứ ba (bao gồm cả quảng cáo) mà ODDJOB không kiểm soát. Bạn công nhận rằng các điều khoản khác nhau về sử dụng và chính sách về Quyền Riêng Tư có thể áp dụng đối với việc sử dụng Dịch Vụ và nội dung của bên thứ ba. ODDJOB không xác nhận các Dịch Vụ và nội dung của bên thứ ba và trong mọi trường hợp ODDJOB sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ về bất kỳ Dịch Vụ nào của các nhà cung cấp bên thứ ba đó. Ngoài ra, Apple Inc., Google Inc. và/hoặc các công ty con và các chi nhánh quốc tế áp dụng của họ sẽ là bên thứ ba được hưởng lợi từ hợp đồng này nếu bạn truy cập vào các Dịch Vụ này bằng cách sử dụng các Ứng dụng được phát triển cho các thiết bị di động tương ứng của Apple iOS và Android. Bên thụ hưởng thứ ba này không phải là các bên tham gia hợp đồng này và không chịu trách nhiệm về việc cung cấp hoặc hỗ trợ các Dịch Vụ theo bất kỳ cách nào. Việc bạn truy cập các Dịch Vụ bằng cách sử dụng các thiết bị này tuân theo các điều khoản được quy định trong các Điều Khoản Dịch Vụ của bên thụ hưởng thứ ba.

ĐIỀU 11. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

11.1 Dịch Vụ được cung cấp như “sẵn có” và không có bất kỳ sự đảm bảo, khiếu nại hoặc khẳng định nào Ứng dụng Odd Job về bất kỳ nội dung nào được thể hiện, ngụ ý hoặc bắt buộc đối với Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, việc đảm bảo về chất lượng, việc thực hiện, không vi phạm, cũng như không có bất kỳ sự đảm bảo nào được tạo ra trong quá trình giao dịch, thực hiện Dịch Vụ của Người Dùng.

11.2 Ngoài các nội dung trên và trong giới hạn cho phép tối đa của pháp luật, Ứng dụng Odd job không đảm bảo rằng Dịch Vụ, Ứng dụng Odd Job hoặc các chức năng được tích hợp trong đó luôn có sẵn, có thể truy cập, không bị gián đoạn, đúng lúc, an toàn, chính xác, hoàn thiện hoặc không bị lỗi, rằng các lỗi phát sinh, nếu có, sẽ được khắc phục, hoặc rằng Ứng dụng Odd Job và/hoặc máy chủ sẽ sẵn có những chức năng an toàn với virus, Trojan-Horses, định tuyến, Trap Doors, Time Bombs hoặc bất cứ mã, lệnh, chương trình hoặc thành tố có hại nào khác.

11.3 Người Dùng cần thừa nhận rằng mọi rủi ro phát sinh ngoài việc sử dụng hoặc vận hành của Ứng dụng Odd Job và/hoặc Dịch Vụ cung cấp sẽ thuộc về Người Dùng trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép.

11.4 Ứng dụng Odd Job không kiểm soát và, trong giới hạn tối đa pháp luật cho phép, không đảm bảo hoặc chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc phù hợp mục đích, sự tồn tại, chất lượng, độ an toàn hoặc tính pháp lý của các Dịch Vụ có sẵn trên Ứng dụng Odd Job.

ĐIỀU 12. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1 Công Ty giữ mọi quyền điều chỉnh nội dung của của Thỏa thuận này. Mọi thay đổi sẽ được thông báo tại Ứng Dụng Odd Job cho Người Dùng ít nhất 5 ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Trong trường hợp Bên A không đồng ý với bất kỳ sự thay đổi nào mà Công Ty đưa ra, Người Dùng có quyền chấm dứt Thoả Thuận.

12.2 Mọi tranh chấp liên quan đến giao dịch điện tử giữa Người Dùng trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp các Người Dùng không thoả thuận được trong một khoảng thời gian hợp lý thì đưa ra toà án có thẩm quyền giải quyết. Người dùng đồng ý rằng Oddjob có quyền tham gia hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại giữa hai bên và tạo điều kiện cho các bên thảo luận hòa giải các tranh chấp, khiếu nại đó trong phạm vi mà Odd Job thấy là hợp lý và phù hợp theo quy định pháp luật

12.3 Những vấn đề chưa được quy định trong Thỏa Thuận này sẽ được Các Bên thống nhất áp dụng quy định của Pháp luật của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

12.4 Thỏa Thuận không xác định thời hạn và chấm dứt tùy vào điều kiện nào xảy ra trước: Người Dùng vi phạm chính sách của Oddjob dẫn tới bị khóa vĩnh viễn tài khoản; Người Dùng chấm dứt Thỏa Thuận; Ứng dụng Odd Job không còn tồn tại.